Search

Method setVirtualMachineTemplates(Object[] virtualMachineTemplates)

Returns

void

Arguments

Name Type Description
virtualMachineTemplates Object[]