Search

Method updateModelEntityBySerializedKey(String hostId, String modelName, String entitySetName, String entityId, Properties parameters, Properties links, Properties headers)

Updates a vCAC model entity

Returns

VCACEntity

Arguments

Name Type Description
hostId String
modelName String
entitySetName String
entityId String
parameters Properties
links Properties
headers Properties