Search

Method deleteEntityByKey(String entitySetName, String entityKey)

Returns

void

Arguments

Name Type Description
entitySetName String
entityKey String